ICON ID’sini bulmak için

 1. SE11’e gidip ICON tablosunu görüntüleyin.
 2. Tablo içeriğini filtreleme ekranına gelin.
 3. ID alanında F4 tuşuna basın.
 4. İstediğiniz simgeyi bulup seçin ve tamam deyin.
 5. Filtreleme ekranında ID alanında ID’yi göreceksiniz.

Treeview’deki seçim kutuları

Tüm seçim kutularının seçimini için:
CALL METHOD tree1->lm_update_all_checkmarks( ‘ ‘ )  .

Tüm seçim kutularını seçmek için:
CALL METHOD tree1->lm_update_all_checkmarks( ‘X’ )  .

LOWERCASE HTTP SCRAMBLE

REPORT Z_LOWERCASE_HTTP_SCRAMBLE.
data: conv type ref to cl_abap_conv_out_ce,
buffer type xstring,
x4(4) type x,
y4(4) type x,
x type x,
i type i,
mask(4) type x value '0000003F',
dest(100) type x,
lf type f.


data: stab(64) type x value
'F0ED53B83244F1F876C67959FD4F13A2' &
'C15195EC5483C234774943A27DE26596' &
'5E5398789A17A33CD383A8B829FBDCA5' &
'55D702778413ACDDF9B83116610E6DFA'.
data: sourcelen type i,
key    type i,
source  type string,
destination type c LENGTH 100.
sourcelen = 5.
key = 26101957.
source = 'sifre'.


if sourcelen eq 0. exit. endif.


y4 = key.
x4 = key * 2.
y4 = y4 bit-xor x4.
x4 = key / 32.
y4 = y4 bit-xor x4.
y4 = y4 bit-and mask.


conv = cl_abap_conv_out_ce=>create( encoding = 'UTF-8' ).
call method conv->write( data = source ).
buffer = conv->get_buffer( ).


i = 0.
do sourcelen times.
if sy-index eq 40.
x4 = 1.
endif.
lf = ( key * i * i - i ) mod 256.
x = lf.
x = stab+y4(1) bit-xor x.
dest+i = buffer+i(1) bit-xor x.
i = i + 1.
y4 = y4 + 1.
y4 = y4 bit-and mask.
enddo.


write dest(sourcelen) to destination.
write destination.

Bir structure’daki alanların isimlerini getirmek

data: struct type ref to cl_abap_structdescr,
gt_fieldcat type slis_t_fieldcat_alv,   "Field isimlerini tutan tablo
it_data type standart table of kna1,   "Verileri tutan tablo
gs_fcat   type slis_fieldcat_alv,
ls_component type abap_compdescr,
lv_msg    type string,
lv_tab     type string.
clear lv_msg.
struct ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( it_data ).
loop at struct->components into ls_component.
read table gt_fieldcat   into gs_fcat
with key fieldname = ls_component-name.
concatenate lv_msg gs_fcat-seltext_l into lv_msg
separated by lv_tab.
lv_tab = cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
endloop.