Exit bulmak

CL_EXITHANDLER class’ının GET_INSTANCE methoduna break point koyarsanız, programlar exit çağırmaya çalıştığında yakalayabilirsiniz.

İki tarih arasındaki gün sayısı

call function 'DAYS_BETWEEN_TWO_DATES'
exporting
i_datum_bis       = s_date-high
i_datum_von       = s_date-low
i_stgmeth        = 2
importing
e_tage         = lv_i
exceptions
days_method_not_defined = 1
others         = 2.
" i_stgmeth parametresi ay/yıl içindeki gün sayısını belirtmektedir:
" 1 360 gün üzerinden
" 2 gerçek gün sayısı

Enhancement bulmak

Raporlar SXV_GET_CLIF_BY_NAME  fonksiyonunu enhancement isimlerini bulmak için kullanmaktadır. Buraya konulacak break point ile istenilen raporda enhancement olup olmadığı kontrol edilebilir.

Split ranges

data : lv_count type i,
lv_max  type i,
lv_min  type i,
ranges: rng_vbelv for vbfa-vbelv.
ranges: lrng_vbelv for vbfa-vbelv. "local range.


clear: lv_count, lv_max.
lv_min = 0.
describe table rng_vbelv lines lv_count.
while lv_max lt lv_count.
 lv_max = lv_min + 1000.
 if lv_max gt lv_count.
  lv_max = lv_count.
 endif.
 refresh lrng_vbelv.
 loop at rng_vbelv from lv_min to lv_max.
  append rng_vbelv to lrng_vbelv.
 endloop.
 lv_min = lv_max.
 select b~vbeln a~vbelv b~wadat_ist b~kunnr b~ernam b~erzet b~erdat
 appending table lt_itab
 from vbfa as a
 inner join likp as b
 on a~vbeln eq b~vbeln
 where a~vbelv in lrng_vbelv
 order by b~vbeln.
endwhile.

Optimize Ranges

ranges: rng_vbelv for vbfa-vbelv.

*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  OPTIMIZE_RANGE
*&---------------------------------------------------------------------*
form optimize_range.
data:    lv_lvbelv like vbfa-vbelv,   "önceki
lv_nvbelv like vbfa-vbelv,   "yenisi
lv_vbelv  like vbfa-vbelv,   "yenisi
lv_aralik(1),                "aralık
lv_ltabix like sy-tabix,
lv_ntabix like sy-tabix.

sort rng_vbelv.
clear: lv_lvbelv, lv_nvbelv, lv_aralik.
loop at rng_vbelv.
lv_ntabix = sy-tabix.
lv_nvbelv = rng_vbelv-low.
lv_vbelv = lv_nvbelv - 1.
*    condense lv_vbelv.
call function 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
exporting
input  = lv_vbelv
importing
output = lv_vbelv.

if lv_lvbelv is not initial and lv_lvbelv eq lv_vbelv.
lv_ltabix = lv_ntabix - 1.
read table rng_vbelv index lv_ltabix.
rng_vbelv-option = 'BT'.
rng_vbelv-high   = lv_nvbelv.
modify rng_vbelv index lv_ltabix.
delete rng_vbelv index lv_ntabix.
lv_lvbelv = lv_nvbelv.
continue.
endif.
lv_lvbelv = lv_nvbelv.
endloop.
describe table rng_vbelv lines sy-index.
endform.                    " OPTIMIZE_RANGE

Sıralı tablo kullanımı

types: begin of typ_lfa1,
lifnr type lfa1-lifnr,
name1 type lfa1-name1,
end of typ_lfa1.
data: gt_lfa1 type sorted table of typ_lfa1 with unique key lifnr
with header line.


*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form READ_LFA1
*&---------------------------------------------------------------------*
form read_lfa1 using  piv_parnr type ihpa-parnr
changing pcs_lfa1 type typ_lfa1.
clear pcs_lfa1.
read table gt_lfa1 into pcs_lfa1 with table key lifnr = piv_parnr.
if sy-subrc ne 0.
select single *
into corresponding fields of pcs_lfa1
from lfa1
where lifnr eq piv_parnr.
check sy-subrc eq 0.
insert pcs_lfa1 into table gt_lfa1.
endif.
endform.                          " READ_LFA1