XSTRING yada RAW’ın dolu kısmının uzunluğunu bulmak

form xstrlen using  piv_x  type x
changing pcv_len type i.
constants cs_null(1) type x value '00'.
pcv_len = xstrlen( piv_x ) - 1.
while piv_x+pcv_len(1) eq cs_null.
subtract 1 from pcv_len.
endwhile.
add 1 to pcv_len.
endform.          " XSTRLEN[/code]

ICON ID’sini bulmak için

 1. SE11’e gidip ICON tablosunu görüntüleyin.
 2. Tablo içeriğini filtreleme ekranına gelin.
 3. ID alanında F4 tuşuna basın.
 4. İstediğiniz simgeyi bulup seçin ve tamam deyin.
 5. Filtreleme ekranında ID alanında ID’yi göreceksiniz.

Treeview’deki seçim kutuları

Tüm seçim kutularının seçimini için:
CALL METHOD tree1->lm_update_all_checkmarks( ‘ ‘ )  .

Tüm seçim kutularını seçmek için:
CALL METHOD tree1->lm_update_all_checkmarks( ‘X’ )  .

LOWERCASE HTTP SCRAMBLE

REPORT Z_LOWERCASE_HTTP_SCRAMBLE.
data: conv type ref to cl_abap_conv_out_ce,
buffer type xstring,
x4(4) type x,
y4(4) type x,
x type x,
i type i,
mask(4) type x value '0000003F',
dest(100) type x,
lf type f.


data: stab(64) type x value
'F0ED53B83244F1F876C67959FD4F13A2' &
'C15195EC5483C234774943A27DE26596' &
'5E5398789A17A33CD383A8B829FBDCA5' &
'55D702778413ACDDF9B83116610E6DFA'.
data: sourcelen type i,
key    type i,
source  type string,
destination type c LENGTH 100.
sourcelen = 5.
key = 26101957.
source = 'sifre'.


if sourcelen eq 0. exit. endif.


y4 = key.
x4 = key * 2.
y4 = y4 bit-xor x4.
x4 = key / 32.
y4 = y4 bit-xor x4.
y4 = y4 bit-and mask.


conv = cl_abap_conv_out_ce=>create( encoding = 'UTF-8' ).
call method conv->write( data = source ).
buffer = conv->get_buffer( ).


i = 0.
do sourcelen times.
if sy-index eq 40.
x4 = 1.
endif.
lf = ( key * i * i - i ) mod 256.
x = lf.
x = stab+y4(1) bit-xor x.
dest+i = buffer+i(1) bit-xor x.
i = i + 1.
y4 = y4 + 1.
y4 = y4 bit-and mask.
enddo.


write dest(sourcelen) to destination.
write destination.

Bir structure’daki alanların isimlerini getirmek

data: struct type ref to cl_abap_structdescr,
gt_fieldcat type slis_t_fieldcat_alv,   "Field isimlerini tutan tablo
it_data type standart table of kna1,   "Verileri tutan tablo
gs_fcat   type slis_fieldcat_alv,
ls_component type abap_compdescr,
lv_msg    type string,
lv_tab     type string.
clear lv_msg.
struct ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( it_data ).
loop at struct->components into ls_component.
read table gt_fieldcat   into gs_fcat
with key fieldname = ls_component-name.
concatenate lv_msg gs_fcat-seltext_l into lv_msg
separated by lv_tab.
lv_tab = cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
endloop.

Değişkenin sol tarafını 0 ile doldurmak

write lv_text to lv_text right-justified.
translate lv_text using ' 0'.

CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT fonksiyonu da aynı işlemi yapmaktadır ancak veri alfa sayısal alan içerdiğinde çalışmamaktadır.

SAP fonksiyonları

Fonksiyon Açıklama Detay için bağlantı
TH_POPUP
Kullanıcıya POPUP mesaj gönderir. saptechies
RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL
Tarihe gün, ay, yıl eklemek/çıkarmak için kullanılır.
HR_EFI_CONVERT_STRING_TO_TABLE
String’i satır genişliği verilen tek sütunlu internal table’a dönüştürür.
MCS_BIW_DROP_CREATE_TABLE
Tablodaki tüm veriyi silmek için kullanılabilir. Database tarafında tabloyu silip tekrar yaratmaktadır.
CONVERT_DATE_TO_INTERNAL
Metni geçerliliğini kontrol ederek tarihe çevirir.

SAP ve ABAP Kısayolları

Ctrl+G Sonrakini bul.
Ctrl+Shift+V Kod editöründe daha önce kopyalanmış kodları listeler
Ctrl+Y Tablo ve diğer ekranlarda bloklama yaparak kopyalamayı sağlar
Alt Kod editöründe bloklamaya yarar.
Ctrl+7 Syntax check.

Ayrıntılı liste