LOWERCASE HTTP SCRAMBLE

REPORT Z_LOWERCASE_HTTP_SCRAMBLE.
data: conv type ref to cl_abap_conv_out_ce,
buffer type xstring,
x4(4) type x,
y4(4) type x,
x type x,
i type i,
mask(4) type x value '0000003F',
dest(100) type x,
lf type f.


data: stab(64) type x value
'F0ED53B83244F1F876C67959FD4F13A2' &
'C15195EC5483C234774943A27DE26596' &
'5E5398789A17A33CD383A8B829FBDCA5' &
'55D702778413ACDDF9B83116610E6DFA'.
data: sourcelen type i,
key    type i,
source  type string,
destination type c LENGTH 100.
sourcelen = 5.
key = 26101957.
source = 'sifre'.


if sourcelen eq 0. exit. endif.


y4 = key.
x4 = key * 2.
y4 = y4 bit-xor x4.
x4 = key / 32.
y4 = y4 bit-xor x4.
y4 = y4 bit-and mask.


conv = cl_abap_conv_out_ce=>create( encoding = 'UTF-8' ).
call method conv->write( data = source ).
buffer = conv->get_buffer( ).


i = 0.
do sourcelen times.
if sy-index eq 40.
x4 = 1.
endif.
lf = ( key * i * i - i ) mod 256.
x = lf.
x = stab+y4(1) bit-xor x.
dest+i = buffer+i(1) bit-xor x.
i = i + 1.
y4 = y4 + 1.
y4 = y4 bit-and mask.
enddo.


write dest(sourcelen) to destination.
write destination.

Bir structure’daki alanların isimlerini getirmek

data: struct type ref to cl_abap_structdescr,
gt_fieldcat type slis_t_fieldcat_alv,   "Field isimlerini tutan tablo
it_data type standart table of kna1,   "Verileri tutan tablo
gs_fcat   type slis_fieldcat_alv,
ls_component type abap_compdescr,
lv_msg    type string,
lv_tab     type string.
clear lv_msg.
struct ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( it_data ).
loop at struct->components into ls_component.
read table gt_fieldcat   into gs_fcat
with key fieldname = ls_component-name.
concatenate lv_msg gs_fcat-seltext_l into lv_msg
separated by lv_tab.
lv_tab = cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
endloop.

Değişkenin sol tarafını 0 ile doldurmak

write lv_text to lv_text right-justified.
translate lv_text using ' 0'.

CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT fonksiyonu da aynı işlemi yapmaktadır ancak veri alfa sayısal alan içerdiğinde çalışmamaktadır.

SAP fonksiyonları

Fonksiyon Açıklama Detay için bağlantı
TH_POPUP
Kullanıcıya POPUP mesaj gönderir. saptechies
RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL
Tarihe gün, ay, yıl eklemek/çıkarmak için kullanılır.
HR_EFI_CONVERT_STRING_TO_TABLE
String’i satır genişliği verilen tek sütunlu internal table’a dönüştürür.
MCS_BIW_DROP_CREATE_TABLE
Tablodaki tüm veriyi silmek için kullanılabilir. Database tarafında tabloyu silip tekrar yaratmaktadır.
CONVERT_DATE_TO_INTERNAL
Metni geçerliliğini kontrol ederek tarihe çevirir.

SAP ve ABAP Kısayolları

Ctrl+G Sonrakini bul.
Ctrl+Shift+V Kod editöründe daha önce kopyalanmış kodları listeler
Ctrl+Y Tablo ve diğer ekranlarda bloklama yaparak kopyalamayı sağlar
Alt Kod editöründe bloklamaya yarar.
Ctrl+7 Syntax check.

Ayrıntılı liste

Yararlı sistem T-CODE’ları

/$SYNC Uygulama sunucusunun önbelleğini boşaltır
/$CUA This resets the CUA buffer of the application server
/$TAB This resets the TABLE buffers of the application server
/$NAM This resets the nametab buffer of the application server
/$DYNP This resets the screen buffer of the application server

Kaynak: http://abap4.tripod.com/OK_Code_Values.html

CRM kayıtlarını tarihe göre sorgulamak

SCGENAPPT ve SCAPPT tablolaro date_from, time_from, date_to ve time_to alanlarını içermektedir. Bu tablolardaki APPL_GUID alanı kullanılarak CRMD_LINK tablosundaki kayıtlar okunur ve CRMD_LINK tablosunun GUID_HI alanıyla CRM_ORDER_READ fonksiyonu çağırılabilir.

Özet:

CRMD_LINK-GUID_SET = SCAPPT-APPL_GUID
CRMD_LINK-GUID_SET = SCGENAPPT-APPL_GUID
CRMD_ORDERADM_H-GUID = CRMD_LINK-GUID_HI