Tarihin geçerliliğini kontrol etmek

data: LV_DATE  like SY-DATUM.
LV_DATE = ‘20130112’.
add 1 to LV_DATE.
if LV_DATE = ‘00010102’.
message E398(00) with ‘Hatalı’ ‘tarih’ ‘bilgisi’ ”.
endif.

Çoklanmış MIME’leri silmek

  1. RSIR_MIME_DUPLICATES_FIND raporu ile çoklanmış nesneler bulunur.
  2. SE80’de BSP uygulaması içinde yer alan MIME listeni gelinir. Çoklanmış nesnelerden birine sağ tıklayarak özelliklerine girilir.
  3. Nesnenin yaratılma tarihine bakılır, diğeri de kontrol edilerek silinecek olana karar verilir. Thecnical Information sayfasından Class ve Document bilgisi alınır.
  4. SDOK_LOIO_DELETE_WITH_PHIOS fonkiyonu SE37’den çalıştırılarak OBJECT_ID giriş parametresine Class ve Document bilgisi çalıştırılarak nesne silinir.

Deleting dublicate MIME objects: http://scn.sap.com/docs/DOC-34763

XSTRING yada RAW’ın dolu kısmının uzunluğunu bulmak

form xstrlen  using    piv_x   type x
changing pcv_len type i.
constants cs_null(1) type x value ’00’.

pcv_len = xstrlen( piv_x ) – 1.
while piv_x+pcv_len(1) eq cs_null.
subtract 1 from pcv_len.
endwhile.
add 1 to pcv_len.
endform.                    ” XSTRLEN

ICON ID’sini bulmak için

  1. SE11’e gidip ICON tablosunu görüntüleyin.
  2. Tablo içeriğini filtreleme ekranına gelin.
  3. ID alanında F4 tuşuna basın.
  4. İstediğiniz simgeyi bulup seçin ve tamam deyin.
  5. Filtreleme ekranında ID alanında ID’yi göreceksiniz.

Treeview’deki seçim kutuları

Tüm seçim kutularının seçimini için:
CALL METHOD tree1->lm_update_all_checkmarks( ‘ ‘ )  .

Tüm seçim kutularını seçmek için:
CALL METHOD tree1->lm_update_all_checkmarks( ‘X’ )  .

LOWERCASE HTTP SCRAMBLE

REPORT  Z_LOWERCASE_HTTP_SCRAMBLE.

data: conv type ref to cl_abap_conv_out_ce,
buffer type xstring,
x4(4) type x,
y4(4) type x,
x type x,
i type i,
mask(4) type x value ‘0000003F’,
dest(100) type x,
lf type f.

data: stab(64) type x value
‘F0ED53B83244F1F876C67959FD4F13A2’ &
‘C15195EC5483C234774943A27DE26596’ &
‘5E5398789A17A33CD383A8B829FBDCA5′ &
’55D702778413ACDDF9B83116610E6DFA’.
data: sourcelen type i,
key       type i,
source    type string,
destination type c LENGTH 100.
sourcelen = 5.
key = 26101957.
source = ‘sifre’.

if sourcelen eq 0. exit. endif.

y4 = key.
x4 = key * 2.
y4 = y4 bit-xor x4.
x4 = key / 32.
y4 = y4 bit-xor x4.
y4 = y4 bit-and mask.

conv = cl_abap_conv_out_ce=>create( encoding = ‘UTF-8’ ).
call method conv->write( data = source ).
buffer = conv->get_buffer( ).

i = 0.
do sourcelen times.
if sy-index eq 40.
x4 = 1.
endif.
lf = ( key * i * i – i ) mod 256.
x = lf.
x = stab+y4(1) bit-xor x.
dest+i = buffer+i(1) bit-xor x.
i = i + 1.
y4 = y4 + 1.
y4 = y4 bit-and mask.
enddo.

write dest(sourcelen) to destination.
write destination.

Bir structure’daki alanların isimlerini getirmek

data: struct type ref to cl_abap_structdescr,
gt_fieldcat type  slis_t_fieldcat_alv,     “Field isimlerini tutan tablo
it_data type standart table of kna1,      “Verileri tutan tablo
gs_fcat     type  slis_fieldcat_alv,
ls_component type abap_compdescr,
lv_msg       type string,
lv_tab         type string.

clear lv_msg.
struct ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( it_data ).
loop at struct->components into ls_component.
read table gt_fieldcat     into gs_fcat
with key fieldname = ls_component-name.
concatenate lv_msg gs_fcat-seltext_l into lv_msg
separated by lv_tab.
lv_tab = cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
endloop.

Değişkenin sol tarafını 0 ile doldurmak

write lv_text to lv_text right-justified.
translate lv_text using ' 0'.

CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT fonksiyonu da aynı işlemi yapmaktadır ancak veri alfa sayısal alan içerdiğinde çalışmamaktadır.